Sejladssikkerhed

Regler og kontrol med sejladssikkerhed i Danske farvande varetages af Søfartsstyrelsen, herunder sikkerhedsmæssige forhold omkring nye anlæg i disse områder.

Havvindmølleparken ved Mejlflak kan ikke undgå at introducere en betydelig øget risiko for skibsfarten i området, idet placeringen kan karakteriseres ved at

  • havvindmøllerne opstilles i 2 grupper, en på hver side af en sejlrute
  • havvindmøllerne opstilles tæt på denne sejlrute
  • havvindmøllerne opstilles på linje langs denne sejlrute
  • havvindmøllerne skygger for Tunø vinkelfyr
  • sejlruten følger et naturligt løb
  • sejlruten og området omkring havvindmøllerne har havdybder, hvor selv de største skibefrit kan sejle
  • sejlruten indgår i et net med andre sejlruter
  • sejlruten er et naturligt valg for skibsfarten

Der findes kun en placering af havvindmøllerne, der er værre end den foreslåede ved Mejlflak, nemlig hvis havvindmøllerne flyttes, så disse placeres lige midt i den eksisterende sejlrute.

På de 2 følgende kort over området ved Mejlflak er havvindmøllerne placering angivet, bemærk det naturlige løb der danner sejlruten lige midt imellem de 2 havvindmøllegrupper og videre at havdybden omkring møllerne er så stor at selv meget store skibe kan sejle rund om møllerne uden at gå på grund.

  Sejlads forhold

Mølleplaceringer

Håndtering af de sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med sejlads mellem havvindmøllerne adskiller sig ikke væsentlig fra en normal håndtering af sikkerhed.

I havvindmøllernes nærområde har der været flere søulykker,  hvoraf  flere har det tilfælles, at de er sket tilfældigt og uden, at en egentlig ydre grund til søulykkerne kan påvises.

Det svenske lastskib Vinga og den danske fiskekutter N.A.Hansen kolliderede i 2011, hvor 2 fiskere ulykkeligvis mistede livet. Kollisionen foregik ca. 38 km. fra den påtænkte havvindmøllepark ved Mejlflak og er specielt kendetegnet ved, at denne foregik i rum sø med masser af plads til manøvrering, og hvor der i øvrigt var god sigt.

Videre kan nævnes grundstødninger ved Slettehage, hvor MSC PATRICIA i 2006 gik på grund, og det samme skete for SANTA ELENA i 2011. STAR ISMENE kom i 2006 lidt uden for den planlagte kurs, hvorved der blev slået hul i en ballasttank ved passage af Marthas Flak. I ingen af disse tilfælde var der andre skibe indblandet i årsagen til søulykken.

 I forbindelse med VVM forundersøgelserne er der udarbejdet 2 rapporter, hvor den ene er udarbejdet af Rambøll, og den anden er udarbejdet af MKHAa.

 

Rambølls rapport

Internt baggrundsnotat, Baggrundsdokument til intern brug, download Intern sejlads rapport

Rapporten er udarbejdet i 2011, og er som sådan udført som en modellering af fysiske forhold og trafik i og omkring Mejlflak havvindmølleparken. Herpå beregnes og uddrages statistiske konsekvenser for uheld, herunder materiel- og personskader.

Rapporten baseres i det væsentlige på de anbefalinger og metoder, der er udarbejdet under IMO (International Marine Organisation) med betegnelsen Formal Safety Assessment. Formal Safety Assessment kan dækkende oversættes til dansk som ’Sammenhængende sikkerheds vurderinger’.

I tillæg til IMO Formal Safety Assessment findes der en lang række guidelines (vejledninger) for, hvor og hvordan metoderne kan bruges, her hovedsagelig ’Safety Topics’. (sikkerhedsrelaterede forhold)

Af flere grunde analyseres der ikke nærmere på rapporten, idet det vurderes at denne ikke retvisende kan anvendes i denne sammenhæng. De anvendte metoder i denne sikkerhedsvurdering er først og fremmest baseret på en analyse af et eller flere områder, hvorefter der regnet på virkningerne heraf ved en sammenligning.

Noter her, at når der regnes på en sammenligning vil mange forhold være ens for de to løsninger og derfor uden betydning ved valg af løsning. Samtidigt skal man sammenligne mellem 2 løsninger, en hvor havvindmøllerne er opstillet, og en hvor der slet ingen havvindmøller er. Herved er der langt færre forhold, der er ens i de to situationer, hvilket gør den statistiske beregning mere usikker.

De fysiske forhold i området omkring Mejlflak havvindmølleparken er dertil så komplekse, at en brugbar og retvisende modellering ikke kan udledes her, hertil kommer, at rapporten undtager en lang række situationer med en lav forekomst. Denne rapport fra Rambøll omkring sejladssikkerhed indeholder ikke en entydig konklusion der angiver en acceptabel risiko ved besejling af området ved Mejlflak, men derimod en tabel over risikoen ved de forskellige modelleringer.

 

Når Rambøll’s rapport, Internt baggrundsnotat, Baggrundsdokument til intern brug  forkastes, må der selvfølgelig sættes noget i stedet, hvorfor vi har valgt at lave vores egen rapport, efter følgende kriterier….    , Download Sejlads ved Mejlflak og afsnittet om sejladssikkerhed i rapporten, Mejlflak havvindmøllepark, en ekstern evaluering, Download  Mejlflak Evaluering

Næsten alle former for uheld er karakteriseret ved en række hændelser, hvor en handling udløser en kæde af begivenheder, der til sidst medfører et mere eller mindre fatalt uheld. Dette betyder, at man er nødt til at forholde sig til et uddrag af situationer, såsom i flæng

 1. Reduceret situations bedømmelse pga. radarrefleksioner fra havvindmøllerne

2. Vigeregler og deres betydning for forskellige fartøjstyper

3. Sejlads i tåge og havgus

4. Natsejlads

5. Uerfaren eller uopmærksom kommando på et fartøj, specielt et fritidsfartøj

6. Drivende genstande i området, eks. en container

7. Søafmærkninger, der ikke er på plads

8. Fejlaflæsninger på et instrument, eks. fejl i instrumenter eller fejl i deviationskorrektion på kompas

9. Brand i skib eller havvindmølle

10. Redningsoperationer, MOB

11. Overisning af skibe og/eller vindmøller

12. Eller en kombination af en eller flere af de nævnte situationer

Skrøbeligt fundament

Der er givetvis flere situationer end de nævnte, men listen er rigelig til at belyse problemstillingen. Mejlflak havvindmølleprojektet er kendetegnet ved den relative store havdybde i kombination med, at besejling af området stort set kan foregå med skibe af alle størrelser.

Flyttes havvindmøllerne til en anden lokalitet, hvor der er en tilpas lav havdybde i eller omkring havvindmøllerne, reduceres eller forsvinder 9 af de førnævnte situationer mere eller mindre. Det samme gør sig delvist gældende, hvis havvindmøllerne flyttes til en anden lokalitet, der ligger langt fra naturlige skibsruter.

Der er ikke regnet på den forbedrede sejladssikkerhed, en flytning som nævnt ovenfor vil udvirke, dels fordi den samlede sejladssikkerhed alligevel ikke kan beregnes ordentligt, dels fordi hele Mejlflak projektet må afvises pga. den helt unødvendige risiko for en kollision mellem en havvind-mølle og et skib og de fatale følger, dette kan have.

Når Naturstyrelsen har screenet og fundet 6 egnede områder uden for Aarhus Bugt for opstilling og placering af havvindmøllerne, som tilgodeser de krav, som HÅB A/S har stillet, og som samtidigt har en langt lavere uheldsrisiko, er et afslag på projektet oplagt. Hvis det ikke rækker, kan der henvises til Danmarks Statistik, hvor det er angivet, at der er 7314 km kyststrækning i Danmark, hvilket tilsiger, at der bør være en god mulighed for at placere en kystnær havvindmøllepark med omtanke. !