Hvad går projektet ud på?

I et område lige syd for Mejlflak i Århus Bugt har en lille gruppe vindmølletilhængere planer om at opføre mega store havvindmøller i en kystnær havvindmøllepark som et investeringsprojekt.

Til formålet dannede denne gruppe af vindmølletilhængere et selskab, Havvind Århus Bugt A/S. (HÅB A/S)

Den indskudte kapital i HÅB A/S var oprindeligt fordelt mellem Vindmøllelaug Århus Bugt I/S og en række lokale energiselskaber, således at de fornødne midler til udarbejdelse af en VVM* redegørelse for den påtænkte havvindmøllepark var til rådighed.

VVM* Lovpligtig redegørelse ’Vurdering af Virkninger på Miljøet’

HÅB A/S ansøgte herefter Energistyrelsen om tilladelse til en forundersøgelse med henblik på at udarbejde en VVM redegørelse og får af Energistyrelsen tildelt eneret hertil på et område omkring Mejlflak.

Samtidig med Energistyrelsens tilladelse til en forundersøgelse offentliggør HÅB A/S projektets omfang, hvor det er planen, at der skal opstilles 20 havvindmøller, hver med en højde op til 200 meter.

De 20 havvindmøller ønskes opstillet kystnært, hvilket i dette tilfælde vil sige lige midt i Århus Bugt, 3,2 km. fra henholdsvis Samsø og Tunø. Havvindmøllerne er videre opdelt i 2 grupper som tilmed tænkes placeret umiddelbart op til og på hver side af en eksisterende sejlrute.

Et landskabsarkitektonisk mareridt

Havvindmøllerne er hver især så store, at alene størrelsen i sig selv gør dem til en totalt dominerende faktor i områdets landskab, et landskabsarkitektonisk mareridt. Dertil kommer yderligere, at disse havvindmøller ikke på nogen måde kan indføjes i det eksisterende landskab, da de står på åbent vand til fuld eksponering for alle beboere og gæster langs Århus Bugts kyster, 360 grader rundt. Samtidig er det også den placering af havvindmøller, der giver fuld eksponering for det største antal gæster og lokale beboere i hele Danmark.

I den offentlige høringsfase i forbindelse med VVM redegørelsen for Mejlflak havvindmølleprojektet begrunder HÅB A/S projektets udformning med bla. hensynet til omstilling af kulfyrede elkraftværker til ren og grøn energi, lokale arbejdspladser og en væsentlig reduktion af opførelses- og driftsomkostningerne.

Indtil nu er der i Danmark ikke opstillet kystnære havvindmøller i størrelse og antal, der bare tilnærmelsesvis kan sammenlignes med dette projekt, hvorved Mejlflak havvindmølleprojektet realiteten er et stort forsøg.

Mejlflak havvindmølleprojektet vil, hvis det realiseres, blive en hensynsløs knytnæve i et af de smukkeste landskaber i Danmark. Det vil være båret af teknisk og økonomisk inkompetence. Hele tilblivelsesprocessen vil være præget af fortielser, kreativ dokumentation og politiske vennetjenester.

I rapporten ‘MejlflakEvaluering.pdf’ er det samlede projekt splittet op i logiske områder, hvorefter der er analyseret på såvel nogle delområder, som det samlede projekt. Download Mejlflak Evaluering

Konklusion

Et forslag om opstilling af 20 stk. 200 m. høje MEGA havvindmøller i Århus Bugt kan kun betegnes som energipolitisk fanatisme, hvor man har stirret sig blind på CO2 udledning som eneste parameter, og hvor der fuldstændig mangler forståelse for samfundet som helhed.

Der er på ingen måde et nødvendigt behov for et sådant projekt i Århus Bugt. Der er masser af plads på andre lokaliteter langs de 7314 km. danske kyststrækninger, herunder lokaliteter som kan tilgodese de vindforhold, visualiseringer og sejladssikkerheder, der ikke kan tilgodeses i Århus Bugt. Dertil kommer, at Naturstyrelsen har anvist flere egnede lokaliteter til projektet, en af disse i en afstand på blot 20 km. fra Mejlflak

Videre forbedres samtlige øvrige forhold i projektet ved valg af alternativ placering langs en åben kyststrækning, og der kan stadig drages de samme fordele ved et alternativt kystnært projekt som oprindeligt forudsat.

Efter offentliggørelse af VVM rapporten og høringsfristens udløb reagerer Energistyrelsen hurtigt på de høringssvar, der var afgivet af borgere enkeltvis samt borger- og grundejerforeninger langs de berørte kyster omkring projektet ( se afsnit om screening i rapporten ‘MeklflakEvaluering.pdf’ ) ved at nedsætte den maksimale højde for havvindmøllerne til 150 m. Download Mejlflak Evaluering

Alt efter opgørelsesmetode omfatter høringssvar fra disse grupper et sted mellem 5000 – 8000 personer, hvor alle forlanger projektet opgivet eller flyttet ud af Århus Bugt.

Dertil kommer, at Samsø kommune er direkte imod projektet, og at alle øvrige kommuner, der støder op til projektet, afslår en invitation fra HÅB A/S om at træde ind som medejer af dette.

Energistyrelsen havde måske forventet, at denne imødekommelse på protester omkring havvindmøllehøjden i de afgivne høringssvar ville vende stemningen til fordel for projektet. Dette er ikke sket, der er fortsat ingen lokal forankring af projektet, og senest har en del af de lokale energiselskaber trukket sig ud af projektet.

Der er kort og godt ingen lokal forankring af projektet.

De grundlæggende problemer ved at placere havvindmølleparken ved Mejlflak er nemlig slet ikke løst ved en nedsættelse af havvindmøllehøjden til 150 m. Når der samtidig kan anvises en alternativ placering uden for Århus Bugt, der fuldt ud tilgodeser ideoplægget til projektet, kan en ændring i den lokale forankring til projektet heller ikke forventes.

Energistyrelsen er derfor nødt til at drage konsekvensen og meddele HÅB A/S, at der gives afslag på projektet eller, om man vil, vælge 0 alternativet.

HÅB A/S har ved flere lejligheder meldt ud, at de fortsat vil have en lille organisation med deraf følgende lave organisatoriske omkostninger, alt således, at HÅB A/S forventer en rentabel drift alene fra salg af produceret energi og tilskud efter ’Åben dør metoden’.

Dokumentationen i rapporten ’MejlflakEvaluering.pdf’ påviser derimod samlet, at hele projektet må placeres helt oppe i eller over det røde felt, når det gælder investeringsrisiko. Download Mejlflak Evaluering 

 

Stort underskud fra start

Mejlflak havvindmølleparken vil fra start og i hele driftsperioden give enormt stort underskud, selv når man lægger HÅB A/S’s egne tal til grund for beregningerne. ( se under menuen Økonomi og afsnittet om økonomi i rapporten,  ’MejlflakEvaluering.pdf’ ) Download Mejlflak Evaluering 

I det efterfølgende oplistes en række forhold, der i punktform udtrykker en konklusion på projektet.

Hvor det kan dokumenteres, at ledelsen i HÅB A/S har fejlvurderet projektrelaterede forhold fatalt, og hvor HÅB A/S…..

 • er et selskab, hvor der er total mangel på ledelsesmæssig og økonomisk kompetence.
 • er et selskab, hvor der skal stilles et stort spørgsmålstegn vedr. teknisk kompetence.
 • har igangsat forundersøgelserne til havvindmølleprojektet, uanset at projektet ikke eller kun delvist kan realiseres pga. bundforhold,
 • har igangsat forundersøgelserne, uden at de søsikkerhedsmæssige forhold omkring havvindmølleparkens placering er afklaret, således at projektets realisering kan være truet alene heraf.
 • har udmeldt en klar forventning om stor lokal forankring af projektet fra henholdsvis de omkringliggende kommuner, de lokale energiselskaber samt de berørte borger- og grundejerforeninger i området, hvor det har vist sig, at det modsatte er tilfældet. Der er slet ingen lokal forankring.
 • ikke på forhånd har aftaler, der sikrer tilførsel af kapital til anlæg og drift af havindmølleparken, herunder, at der sikres kapital til service og udskiftning af sliddele samt til at modstå tvister og afvigelser i hele perioden.
 • på trods af ovennævnte og flere andre forhold stilles en forventet forrentning af den investerede kapital i Mejlflak havvindmølleprojektet på ca. 10 % efter skat i udsigt, uagtet at HÅB A/S ikke kan opstille et normalt budget, der udviser et overskud.

Hvor HÅB A/S…..

 • er et selskab uden midler, hvor egenkapitalen reelt er tabt, idet aktivet i form af VVM redegørelsen kun kan have en værdi, hvis projektet realiseres.
 • med dette kystnære havvindmølle projektforslag ønsker at promovere Århus som centrum for vindmølleindustrien, uagtet at der fra Århus havn til midten af Mejlflak havvindmølleparken er en afstand på over 20 km.Herved opleves havvindmøllerne ved Mejlflak ikke som kystnære, når disse betragtes fra Århus, men i stedet som en almindelig havvindmøllepark langt fra kysten..
 • kun har en projektskitse og et løst projektoplæg, intet konkret.
 • har et projektforslag, der i størst muligt omfang påvirker de rekreative værdier i Århus Bugt, hvor havvindmøllerne i kraft af deres størrelse vil dominere og vandalisere hele bugten, de kystnære områder i tilknytning hertil og langt ind i landet bagved, alt i en vinkel på 360 grader.
 • har et projektforslag, hvor antikollisonslys udsender 46.000 hvide blink i timen fra blitzamper monteret ca. 100 m. over havet. Antikollisionslysene blinker i alle døgnets 24 timer, kraftigst i dagslys. Desforuden skal der opsættes et antal lamper med gult lys på havvindmøllernes tårne for indikation af fare og endelig et antal lamper med rødt navigations lys..
 • har valgt et opstillingsmønster for havvindmøllerne, der er rodet, uden symmetri og som derfor påvirker det visuelle yderligere.
 • er et selskab der ikke har tilsagn om tilførsel af egen- eller lånekapital til projektet.
 • ikke har kommunal tilslutning, hvor alle kommuner omkring Mejlflak projektet ikke vil deltage økonomisk heri, og hvor Samsø kommune er direkte imod projektet. 
 • ikke har lokal forankring eller tilsagn herom til Mejlflak havvindmølleprojektet, hvor stort set alle berørte borger- og grundejerforeninger forlanger projektet flyttet ud af Århus Bugt. Alt efter opgørelses metode repræsenterer disse foreninger et sted mellem 5000 – 8000 personer.

 Hvor havvindmøllernes placering introducerer en unødvendig og betydelig øget sikkerheds-risiko for skibsfarten ved at……

 • havvindmøllerne opstilles i 2 grupper, en på hver side af en sejlrute
 • havvindmøllerne opstilles tæt på denne sejlrute
 • havvindmøllerne opstilles på linje langs denne sejlrute
 • havvindmøllerne skygger for Tunø vinkelfyr
 • sejlruten følger et naturligt løb
 • sejlruten og området omkring havvindmøllerne har havdybder, hvor selv de største skibe frit kan sejle rundt om havvindmøllerne
 • sejlruten indgår i et net med andre sejlruter
 • sejlruten er et naturligt valg for skibsfarten

 Hvor der i VVM redegørelsen…

 ikke er redegjort for andre planlagte eller påtænkte anvendelser af området ved, i og omkring Mejlflak projektet.

 • ikke er redegjort for valg af analysemetoder.
 • mangler en systematisk reference mellem VVM rapporten, delrapporter og bilag.
 • mangler en analyse af konsekvenser ved uheld med reference til Mejlflak havvindmølleprojektet eller uheld med relation til projektets blotte tilstedeværelse.
 • ikke er redegjort for, om et uheld får konsekvenser for de tilstødende natura2000 områder.
 • ikke er redegjort for omfang og betydning af ændret skibstrafiks mønster
 • ikke er redegjort for omfang og konsekvenser af lavfrekvent støj
 • ikke er redegjort for projektets konsekvenser for redningstjenesten

Som det fremgår, er der alt for store problemstillinger på samtlige områder, enkeltvis som samlet. Dertil kommer, at en forundersøgelses tilladelse til opstilling af havvindmøller ved Mejlflak ikke kan gives efter de regler, der gælder i dag, idet lukkede bugter som Århus Bugt efter de nye regler friholdes for opstilling af kystnære havvindmøller.