Hvordan er det økonomiske aspekt?

Økonomien og forudsætninger herfor er mere omfattende beskrevet i rapporten Mejlflak havvindmøllepark, en ekstern evaluering, download Mejlflak Evaluering

VÅB I/S står sammen med nogle lokale energiselskaber bag selskabet Havvind Århus Bugt A/SSidenhen skal HÅB A/S overgå til at være det fremtidige produktionsselskab for Mejlflak Havvindmølleparken.

Igennem HÅB A/S er der indgivet en ansøgning til Energistyrelsen om tilladelse til  forundersøgelser for etablering af en havvindmøllepark ved Mejlflak efter den såkaldte ’åben dør’ metode. Energistyrelsen imødekommer denne ansøgning i juni 2011, uanset nedennævnte notat og flere andre dokumenter påviser det slet ikke kan antages at projektet kan realiseres under de givne rammer.

Forundersøgelserne skal danne grundlag for en lovpligtig VVM redegørelse, således at denne skal godkendes af Energistyrelsen før der kan gives en etableringstilladelse til havvindmølleparken.

Efter vilkårene under ’åben dør’ metoden gives der et tilskud til på 0,25 kr/kWh for de første 22.000 fuldlasttimer, herefter bortfalder dette tilskud helt.

I samme forbindelse skal nævnes en status rapport fra Energistyrelsen d. 14.06.2011, hvorfra der citeres 

“Fra de fem kystnære initiativtagere, der i november havde foretræde for EPU, har Energistyrelsen kun modtaget ansøgninger fra tre af projekterne: Bornholm, Mejlflak ved Århus og ProjektZero ved Sønderborg. Af disse tre ansøgere er det kun Mejlflak-projektet, der angiver, at projektet vil kunne gennemføres til den gældende afregning. Uanset at Mejlflak projektet indgik i forbindelse med foretrædet for PU for at påpege, at den gældende afregning ikke er tilstrækkelig til projektet, har initiativtagerne overfor Energistyrelsen fastholdt, at projektet kan gennemføres til den gældende afregning.  Der er derfor den 1. juni 2011 givet forundersøgelsestilladelse til dette projekt.Da projektet fra Bornholm og ProjektZero forudsætter en højere afregnings-pris end den gældende, er disse projekter indtil videre sat i bero.”

For lavt tilskud

Der foreligger dokumentation for, at repræsentanter for HÅB A/S overfor Energistyrelsen har fastholdt at Mejlflak havvindmølleparken kan etableres og drives på almindelige markedsvilkår, alene med det ovenfor anførte tilskud på 0,25 kr/kWh for de første 22.000 fuldlasttimer. Dette uanset at HÅB A/S på selvsamme dag har meddelt et andet udvalg i Energistyrelsen, at Mejlflak havvindmølleparken ikke kan realiseres med en el-afregningspris under 0,85 kr/kWh. Dertil kommer at denne afregningspris nu skal følges af tilskud for de første 50.000 fuldlasttimer.

Hvorfor HÅB A/S har fastholdt det ansøgte fremstår helt uforklarligt, særligt når det må konstateres, at der ikke er ændret på tilskuddet på 0,25 kr/kWh i perioden fra ansøgningen blev indgivet og frem til i dag. Sidst i dette dokument er angivet 2 budgetter for Mejlflak havvindmølleparken, hvoraf det helt entydigt fremgår, at et forsøg på at realisere af projektet vil medføre et kolossalt stort tab, et tab som højst sandsynligt må dækkes af forbrugerne eller skatteyderne

El-energien, der bliver produceret på Mejlflak havvindmølleparken, udbydes til salg via det statslige selskab Energinet.dk og LocalEnergi, hvor LocalEnergi via en auktion på den nordiske elbørs NordPol afhænder energien.

Der er meget store udsving i prisen for den el-energi, der bliver handlet på NordPol, udsving, der er så store, at disse alene kan true HÅB A/S’s eksistens. Dir. Hans Bjerregaard fra HÅB A/S har udtalt, at han forventer at kunne forhandle sig til en garanteret mindste afregningspris på 0,27 kr./kWh., hvor Energinet.dk over for HÅB A/S skal stå som garant herfor.

Overordnet betyder denne garanterede mindstepris, at HÅB A/S får afregnet hele sin el-produktion til 0,27 kr./kWh., indtil mellemværendet mellem Energinet.dk og HÅB A/S engang kan gøres op. 

Tilsvarende forventer Hans Bjerregaard, at den kommende vindmølleleverandør skal garantere en mindste el-produktion fra Mejlflak havvindmøllerne, hvor vindmølleleverandøren ud over levering og opstilling af vindmøllerne skal stå for service og vedligehold af disse i op til 20 år.

 

Sikkerhedsnet spændes ud

Herved spændes der et sikkerhedsnet ud under Mejlflak havvindmølleprojektets økonomi, hvor

investorerne stort set sikres med en form for statsgaranti.Ovennævnte garantier er absolut nødvendige, hvis en investor skal tiltrækkes af projektet og skyde kapital ind i Mejlflak havvindmøllerne. I forbindelse med de samme garantier opstår der samtidig en del afledte problemstillinger, der alle har relation til at opstille et budget, der udviser overskud, nemlig

  • Afregningsprisen i budgettet skal af ovennævnte grunde fastholdes på 0,27 kr./kWh, og der kan ikke fremskrives forventede stigninger i el-afregningspriserne.
  • Garantien fra vindmøllefabrikanten vedrørende en mindste el-produktion fra Mejlflak havvindmølleprojektet må nødvendigvis betyde, at der skal budgetteres med en el-produktion, der er forholdsvis lav.
  • Service og vedligehold af Mejlflak havvindmølleprojektet forudsættes udført for HÅB A/S over en kontrakt med vindmølleproducenten. Herved skal der ud over kapital til køb og opstilling af vindmøllerne rejses yderligere kapital til finansiering af service og vedligehold.
  • Investorerne skal ud over den indskudte kapital forvente at stille garantier for et evt. driftsmæssigt underskud og tillige stille garantier for bortskaffelse af havvindmøllerne, når disse engang er slidt ned.

 I VVM-redegørelsen for Mejlflak havvindmølleparken indgår ikke en vurdering af økonomien. Af en underside på Vindmøllelaug Aarhus Bugt I/S (VÅB I/S) hjemmeside fremgik dog nogle økonomiske oplysninger. (Undersiden er sidenhen blevet slettet).

Af denne hjemmeside fremgik bla. at drift og vedligehold af havvindmølleparken forventes at andrage 0,11 kr/kWh. 

Der fremgår intet sted, hverken i VVM-redegørelsen eller på VÅB I/S’s underside, hvor stor en el-produktion der kan forventes. Der er efterfølgende foretaget et overslag over økonomien, baseret på den elproduktion, der er angivet i rapporten ’Mejlflak havvindmøllepark, en ekstern evaluering’ under afsnittet vindmøller. Her er der beregnet en årlig produktion på 8.716 MWh. pr. havvindmølle. 

Til sammenligning er der foretaget den samme beregning, hvor der i stedet for den ovenfor angivne elproduktion er anvendt værdier, som HÅB A/S har ladet beregne af ingeniørfirmaet Carl Bro, nemlig en årlig produktion på 12.126 MWh. pr. havvindmølle. Videre er der anvendt en levetid for vindmøllerne på 20 år, hvor VÅB I/S anvender 25 år, idet det ikke forventes, at havvindmøllerne kan overleve mere end 20 år.

Endelig er medtaget en skønnet udgift på 250.000.000 kr. for bortskaffelse af havvindmøllerne efter 20 år og anvendt en skønnet projekt rente på 5%.  

Dette fører til 2 budgetter vist efterfølgende, hvor forskellen i budgetterne alene skyldes forskelle i den forventede el-produktion. 

Det samlede resultat indeholder alle indtægter, herunder tilskuddet efter ’åben dør’ metoden og alle udgifter ifb. med etablering og drift af Mejlflak havvindmølleparken. 

I Budget 1, viser budgettet et underskud på kr. 1.332.176.000, således at dette sammen med tilskuddet efter ’åben dør’ metoden på 330.000.000, i alt kommer til at koste forbrugerne 1.662.176.000 kr. 

I Budget 2, viser budgettet et underskud på kr. 1.113.936.000, således at dette sammen med tilskuddet efter ’åben dør’ metoden på 330.000.000, i alt kommer til at koste forbrugerne 1.443.936.000 kr. 

Der er flere spørgsmål der rejser sig umiddelbart, hvem hænger juridisk på underskuddet angivet i det samlede resultat og hvem skal i givet fald betale herfor.

Eller er det i det hele taget økonomisk forsvarligt at realisere Mejlflak havvindmølleparken, eller er det økonomisk forsvarligt ikke  at undersøge andre alternativer til dette projekt.

Budget 1A

Budget-2A