Naturstyrelsen blev underkendt

16.07.2014

Naturstyrelsen under Miljøministeriet advarede allerede i marts 2011 mod at etablere en vindmøllepark ved Mejlflak i Aarhus Bugt, før – vel at mærke – der var gennemført en landsdækkende undersøgelse af, hvilke kystnære lokaliteter der var bedst egnet til opstilling af vindmøller.

Det fremgår af et hidtil upåagtet dokument, som er sendt fra Naturstyrelsen til Energistyrelsen i forbindelse med forarbejdet til den VVM-undersøgelse, som under talrige protester fra lokalbefolkningen ventes godkendt i nær fremtid:

“Arbejdet med at screene Danmarks kyster for hvor der kan placeres kystnære vindmøller, bør være tilendebragt, inden der træffes beslutning om, hvor det er hensigtsmæssigt at placere disse vindmøller, herunder også et projekt ved Mejl Flak,” fremgår det.

Undersøgelsen (screeningen) af kysterne blev fuldført i årene derefter, men stik imod Naturstyrelsens klare og umisforståelige ønsker fik de private projektmagere bag Mejlflak-møllerne lov til at fortsætte med en VVM-redegørelse – selv om hele Aarhus Bugt blev erklæret uegnet til kystnære vindmøller!

Det er foreløbig uafklaret, hvorfor daværende klima- og energiminister Lykke Friis (V) underkendte sin kollega miljøminister Karen Ellemann og hendes naturstyrelses klare advarsel. Siden har politikere og styrelser tværtimod afvist kritik netop med henvisning til, at Mejlflak-projektet indtager en særstilling og behandles efter andre retningslinjer end dem, som regeringen og energiforligspartierne, herunder Venstre, har tiltrådt, og som imødekommer Naturstyrelsens betænkeligheder.

Læs hele dokumentet her: Naturstyrelsen bemærkninger

Andre nyheder