Krav om afvisning af etableringstilladelse for Mejlflak havmølleprojektet

18.11.2018

Energistyrelsen

Att.: Søren Keller
Amaliegade 44
1256 København K

 

Højbjerg, den 30. oktober 2018

European Energy’s ansøgning om etableringstilladelse til Mejlflak-projektet.

Med udgangspunkt i den modtagne aktindsigt for Energistyrelsens sagsbehandling af ovenstående ansøgning, skal foreningen oplyse, at man ikke finder, at den nuværende forundersøgelsesrapport med supplerende materiale, indgivet af European Energy, lever op til de krav, der tidligere er stillet af Energistyrelsen for en overtagelse af det oprindelige projekt.

Energistyrelsen har således oplyst at: Reglerne i VE-loven er udformet sådan, at en ny projektudvikler kan overtage et projekt og på baggrund af det allerede udarbejdede materiale søge om en etableringstilladelse for projektet. Det vil dog kræve, at der ansøges om et identisk projekt, eller at projektet falder inden for rammerne af den eksisterende godkendte forundersøgelsesrapport, som er tidssvarende.”

Projektets baggrund

-       Projektet blev oprindeligt initieret af en gruppe lokale borgere i Syddjurs kommune med tilknytning til den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Med henblik på at sikre en lokal forankring af projektet blev kredsen delvis søgt udvidet med en række lokale energiselskaber langs Aarhus bugten.

Under henvisning til ønsket om at bevare den lokale forankring blev en sædvanlig undersøgelse af alternative placeringsmuligheder til projektet fravalgt, trods forslag herom og krav fra kommunale myndigheder bl.a. Samsø Kommune.

Grundet tvivlsom økonomi, manglende lokal opbakning og omfattende modstand mod projektet, trak såvel energiselskaber som den oprindelige initiativgruppe sig fra projektet, indtil NRGI som eneste tilbageværende deltager valgte at opgive projektet foråret 2016.

Projektet henstår i dag således uden nogen form for folkelig opbakning, hvorfor projektet ikke længere er i overensstemmelse med det oprindelige grundlag for godkendelse af forundersøgelsen.

Byrådene i såvel Samsø som Odder kommune tager i dag enstemmigt afstand fra projektet, ligesom Danmarks Naturfredningsforening kræver en afstand fra land til møllerne på minimum 12 km i det sårbare lukkede farvand i Aarhus Bugten

Afstanden fra møllerne til Samsø og Tunø’s fredede kyster er i projektet vel og mærke kun 4 km.

Forældet forundersøgelse

-       Store dele af forundersøgelsen blev udarbejdet allerede i 2010 og rapporten henviser selv i en række tilfælde til at udfærdigelsen er sket på et mangelfuldt datagrundlag samt i visse tilfælde henviser til undersøgelser helt fra 2005.

-       Udviklingen på vindenergiområdet går stærkt og det må således forventes, at man i dag har et betydeligt bedre grundlag for vurdering af miljøpåvirkningerne efter opførelse af en række vindmølleparker i den mellemliggende periode.

Store dele af den oprindelige forundersøgelse må således betragtes som forældet og ikke længere tidssvarende.

Forundersøgelsens konsekvensvurdering for Natura2000 området Mejlflak

-       Det anføres i delrapportens afsnit 4.6, at der savnes litteratur og langtidsstudier om konsekvensen af opstilling af anlæg i maritime miljøer. Det anføres ligeledes at der ikke er udarbejdet hverken en basisanalyse eller Natura2000-plan.

-       I den nuværende konsekvensvurdering er som eneste påvirkning i en driftsfase alene anført en mindre betydning af støj baseret på et sparsomt grundlag. Det bemærkes hertil, at der i mellemtiden er udarbejdet og udgivet en Natura2016-2021 plan for Mejlflak området, som således ikke indgår i den eksisterende forundersøgelse.

-       Trods placering af 9 møller så tæt på grænsen til Mejlflak habitatet at møllevingerne for en dels vedkommen rækker indover, har man anført at møllerne er opført udenfor habitatet og derfor ikke har indflydelse herpå. Med de fremherskende vestenvinde i Danmark vil evt. forureninger i form af støj, vibrationer, udledning af tungmetaller fra anode beskyttelse samt fremmede stoffer i form af mikroplast og epoxy partikler fra nedslidning af møllevingerne uvægerligt drive ind over habitatet.

-       De nævnte miljøpåvirkninger af habitatet i en driftsfase er således ikke beskrevet og undersøgt fyldestgørende. Placeringen af de 9 møller nærmest habitatet må derfor afvises, alternativt bør møllerne flyttes udenfor en sikkerhedszone på 3-4 km fra habitatet, som krævet i andre projekter, som f.eks. Omø Syd.

 

Afvisning af etableringstilladelse til Mejlflak projektet

Efter vor opfattelse falder det ansøgte projekt ikke indenfor de af styrelsen krævede rammer, om at være identisk eller tidssvarende, hvorfor vi skal opfordre Energistyrelsen til at afvise ansøgningen om etableringstilladelse.

Såfremt der mod forventning alligevel gives en etableringstilladelse, skal vi oplyse, at foreningen med krav om opsættende virkning vil indbringe etableringstilladelsen for Energiklagenævnet og i fuldt omfang genoptage klagesagen, som anvist af Energiklagenævnet i afgørelse af 1. december 2014.

Ligeledes vil den tidligere indbragte sag for EU-kommissionen (Chap2014-3507), der blev henlagt ved opgivelsen af det oprindelige Mejlflak projekt, blive begæret genoptaget med krav om opsættende virkning for projektet.

Nærværende skrivelse fremsendes ligeledes i kopi til Energiministeren samt folketingets Energiudvalg.

 

På vegne af Støtteforeningen

Bevar De Kystnære Havmiljøer

Ole Ørnstrand

Formand

 

Tyrrestrupvej 12

8270 Højbjerg

Mobile:  +45 52 23 39 00

Mail:       ole@ornstrand.dk

 

Andre nyheder