Høringssvar til Naturstyrelsen vedr. Natura 2000 planer 2016-2021

12.04.2015

Foreningen har indsendt nedenstående høringssvar til Naturstyrelsen:

Bemærkninger til Natura 2000 basisanalyserne 2016-2021 for kystnære områder.

På vegne af Støtteforeningen Bevar De Kystnære Havmiljøer skal vi herved anmode om, at man ved udfærdigelse af de endelige forslag til Natura 2000 planer for perioden 2016 – 2021 sikrer de kystnære områder mod overgreb i forbindelse med den hastigt voksende opsætning af havvindmøller i de danske farvande.

Opsætning af møller bør som udgangspunkt alene finde sted i overensstemmelse med de af staten udpegede områder herfor og mølleopsætning bør ikke tillades i umiddelbar nærhed af udpegede Natura 2000 områder. Der bør som udgangspunkt indføres en respektafstand på min. 4 km til sådanne områder.

Basisanalyserne for de berørte kystområder bør udvides til at omfatte en beskrivelse af de med møllerne forbundne risikofaktorer i forbindelse med såvel opsætning som drift.

Blandt flere kendte risikofaktorer kan nævnes:

-          Støj fra nedramning af monopæle fordriver havpattedyr og ødelægger deres hørelse

-          Brug af gravitationsfundamenter forårsager forurening ved etablering (udgravning)

-          Rustbeskyttelse af monopæle afgiver giftige tungmetaller

-          Store møller afgiver omfattende støj, der transmitteres over lange afstande

-          Lysafmærkninger af møllerne giver gener for såvel dyr som mennesker

-          Kollisionsrisiko med efterfølgende forureningsfare

-          Påvirkning af fugles trækruter

Herudover er det ønskeligt, at de rekreative aspekter i de uberørte kystlandskaber i højere grad indgår i de kommende Natura 2000 planer.

Andre nyheder