Forankring

De med rødt markerede områder på kortet viser de områder hvor der konkret er taget stilling til Mejlflak havvindmølleparken og hvor der samtidig ikke er lokal tilslutning til projektet. 

Dokumentationen i de nedenfor anførte dokumenter og den efterfølgende tekst, viser entydigt, at der ikke er lokal forankring til Mejlflak havvindmølleparken.Dokumentation om lokal tilslutning kan findes i dokumenterne Screening-borgere og Screening-foreninger

 Korudsnit der viser hvor der konkret er taget stilling imod Mejflak havvindmølleparken ( markeret med rødt )

KommunekortLokalForankring

Begrebet lokal forankring

Begrebet lokal forankring anvendes ofte i debatten om vindmøller. Lokal forankring er ikke en fast defineret størrelse, og begrebet anvendes derfor forskelligt i sager, hvor der er et ønske eller krav om lokal tilslutning. Ofte anvendes begrebet forskelligt i en og samme sag – alt afhængig af, om man er for eller imod denne.

Definition af lokal forankring

Enhver kan således lave sin egen specielle definition af lokal forankring, men der er alligevel flere nødvendige og fælles forhold, som skal være opfyldt, før det er rimeligt at anvende begrebet. Blandt disse forhold er, at lokalt forankrede projekter skal have et lokalt ophav, det skal samtidig have en rimelig stor lokal tilslutning, og der må ikke være en betydende eller omfattende modstand mod projektet.

Lokalt ophav

Da HÅB A/S og VÅB I/S er lokale selskaber anses kravet om lokalt ophav umiddelbart at være opfyldt.

Lokal modstand mod projektet

I forbindelse med VVM-redegørelsen og de høringssvar der er givet, er der taget konkret stilling til projektet. En nøje gennemgang af høringssvarene viser, at der helt overvejende kun er dokumenteret lokal modstand mod projektet. Derudover er Samsø kommune direkte imod den valgte placering af projektet og forlanger dette flyttet til en anden lokalitet uden for Aarhus bugt. Dokumenterne Screening-borgere og Screening-foreninger dokumenterer i sig selv en modstand, hvor 5000-8000 personer er imod projektet og videre således at dette tal skal justeres op i forhold til indbyggertallet i Samsø kommune.

Lokal støtte til projektet

Der er i høringssvarene ikke registreret nævneværdig dokumenteret støtte til projektet. HÅB A/S har derfor kun indirekte lokal støtte til projektet igennem relationer til NRGI og VÅB I/S. Alle kommuner, der grænser op til projektet har afvist at træde ind i projektet, ligesom de øvrige lokale energiselskaber helt eller delvist har trukket sig ud af  HÅB A/S.

I NRGI er Mejlflak havvindmølleprojektet kun et anliggende for for et flertal af de 11 medlemmer i bestyrelsen, projektet har ikke været forelagt eller været vedtaget ved afstemning blandt de 100 medlemmer af repræsentantskabet. De enkelte andelshavere i NRGI har ligeledes ikke været indraget omkring projektet.

I VÅB I/S er der efter egne oplysninger ca. 500 medlemmer, hvorfor den dokumenterede lokale støtte til projektet kun kan opgøres indirekte og da kun til ca. 500 personer. 

Konklusion

Konklusionen er derfor at projektet, Mejlflak havvindmøllepark, ikke er lokalt forankret, da der ikke er dokumenteret en rimelig stor lokal tilslutning til projektet. Der er samtidigt dokumenteret stor lokal modstand mod projektet.