Åbent brev angående kystnære havmølleparker

Mariendal 23.05.2019   Kære Margrete Auken I et debatindlæg ’Klimaet vigtigere end synet af en solnedgang’ d. 21.05 2019 er du citeret for at der skal sættes fuld skrue på opførelsen af kystnære havmøller. Set i lyset af de erfaringer vi efterhånden har fået med havvindmøller må det konstateres med uafviselig dokumentation, at du ved at fremme disse i kystnære områder samlet set påfører disse områder endog meget store negative miljøomkostninger. Du skriver dog videre i samme indlæg, at du gerne vil vurderes på dine

Brev til Ida Auken, kystnære havmølleparker

08.04.2019 Kære Ida Auken I forlængelse af dine udmeldinger her for nylig, hvor du skosede andre medlemmer af folketinget for ikke at stå fast om den grønne omstilling og vedgå de energiforlig der er vedtaget i folketinget, kan jeg dokumentere at din kritik rammer væsentligt ved siden af. En del af din kritik vedrører opbakning til kystnære havmølleprojekter efter åben dør konceptet, specielt de første projekter af denne art. Her kunne en projektmager uden forudgående erfaring på området ansøge om en VVM forundersøgelsestilladelse

Hvad mener de lokale folketingskandidater om Mejlflak havmølleprojektet ?

02.02.2019 Brev til de lokale forlketingskandidater fra Odderkystens fællesudvalg Til alle folketingskandidater i Østjylland. I mere end 8 år har naturelskere, borgere, fritidshusejere m.fl. måttet leve med usikkerheden om planerne for etablering af en hav-vindmøllepark i den smukke Aarhus Bugt. Et projekt, der gentagne gange er erklæret aflivet grundet årsager som dårlig økonomi, manglende folkelig opbakning, frafald af investorer, kommunal modstand mv. Med stor bekymring har Odderkystens Fællesudvalg nu erfaret, at etableringen er tættere på end nogensinde før, idet en privat projektudvikler (European

Samsø og Mejlflak havmøllepark

07.12.2018 Indlæg bragt i Samsøposten I al ubemærkethed er opstillingen af 20 kæmpe havvindmøller på Mejlflak tættere på end nogensinde. Vi troede, som vel de fleste på Samsø, at det projekt døde, da det blev opgivet i 2016. Men nej. Det private selskab European Energy arbejder i øjeblikket på at etablere 4 kystnære kæmpe havvindmølleparker i de indre danske farvande – ved Jammerland, Omø, i Lillebælt og på Mejlflak i Aarhus Bugt. Alle fire, er projekter der ikke lever op til dagens lovgivning om

Krav om afvisning af etableringstilladelse for Mejlflak havmølleprojektet

18.11.2018 Energistyrelsen Att.: Søren Keller Amaliegade 44 1256 København K   Højbjerg, den 30. oktober 2018 European Energy’s ansøgning om etableringstilladelse til Mejlflak-projektet. Med udgangspunkt i den modtagne aktindsigt for Energistyrelsens sagsbehandling af ovenstående ansøgning, skal foreningen oplyse, at man ikke finder, at den nuværende forundersøgelsesrapport med supplerende materiale, indgivet af European Energy, lever op til de krav, der tidligere er stillet af Energistyrelsen for en overtagelse af det oprindelige projekt. Energistyrelsen har således oplyst at: Reglerne i VE-loven er udformet sådan, at en ny projektudvikler kan overtage et

Havvindmøller forurener habitater, baggrundsrapport

15.11.2018 Baggrundsrapport om potentiel høj risiko for forurening af habitater fra havmøller på Dansk søterritorie af Peder Pedersen, Høgevænget 23 – Mariendal - 8330 Beder 1.0 Habitater på Dansk søterritorie Et EU habitat på havbunden i det Danske søterritorie er et fredet område, tiltrådt af Danmark, hvor der er udpeget særlige naturværdier, der i en eller anden grad ønskes sikret for eftertiden. Natura2000 områder forvaltes løbende efter handlingsplaner der gælder for 6 år ad gangen og hvor disse handlingsplaner fremadrettet justeres efter opnåede mål og

Havvindmøller forurener habitater ( følgebrev )

15.11.2018 Til Energistyrelsen     dato 05.11.2018 Krav om undersøgelse og belysning af risici for forurening af de danske habitatområder i forbindelse med opstilling af havvindmølleparker på dansk søterritorium. Trods fremstormene udvikling på vindkraftområdet med en stadigt forbedret økonomi, der i dag muliggør opstilling af havvindmøller langt fra land, stort set uden statsstøtte, planlægges der fortsat med opstilling af vindmølleparker tæt på land til stor gene for lokalbefolkningen. Ydermere planlægges en række af projekterne umiddelbart nær fredede Natura2000 og EU-habitatområder uden forudgående tilbundsgående undersøgelser til belysning af

Nyhedsbrev om samarbejde

28.10.2018 Samarbejde mod kystnære havvindmøller Lokale foreninger mod kystnære havvindmøller har indledt et formelt og koordineret samarbejde med det formål at få indført et totalt stop for opførelse af havmøller nærmere end 15 km. fra danske kyster. De lokale foreninger, der er med i dette formelle samarbejde, støtter alle udnyttelse af vindenergi og er ikke generelt imod vindmøller – men arbejder alle for at vindmøllerne skal placeres med omtanke. Havvindmølleparker langt ude på havet kan i dag opføres og sættes i drift helt uden

Kritiske røster om vindmøller på Mejlflak

29.04.2017 Der rejser sig stadig flere og flere kritiske røster om Vindmølleprojektets ødelæggende virkninger på AarhusbugtenMan må efterhånden håbe, at de ansvarlige politikere får øjnene op for de brutale ødelæggelser en gennemførelse af projektet vil medføre. I dag følger Steen Pedersen fra Skanderborg op på de seneste protester i et debatindlæg i JP Aarhus. http://jyllands-posten.dk/…/breve/ECE9…/mageloese-moesgaard/