Brev til Ida Auken, kystnære havmølleparker

08.04.2019

Kære Ida Auken

I forlængelse af dine udmeldinger her for nylig, hvor du skosede andre medlemmer af folketinget for ikke at stå fast om den grønne omstilling og vedgå de energiforlig der er vedtaget i folketinget, kan jeg dokumentere at din kritik rammer væsentligt ved siden af.

En del af din kritik vedrører opbakning til kystnære havmølleprojekter efter åben dør konceptet, specielt de første projekter af denne art. Her kunne en projektmager uden forudgående erfaring på området ansøge om en VVM forundersøgelsestilladelse hos Energistyrelsen for etablering af en kystnær havmøllepark, i en afstand af blot 4 km. fra kysten.

De første af disse ansøgninger har nu været under behandling i Energistyrelsen mere end 10 år og der er endnu ikke givet etableringstilladelse til en eneste af disse.

Det vil være at skyde lidt ved siden af, at angive årsagen som inkompetence hos de myndigheder der behandler den langtrukne sagsbehandling af ovennævnte ansøgninger, fordi den nødvendige kompetencer hertil først er ved at være/blive opbygget nu.

Det har nemlig vist sig at der er endog meget store miljøomkostninger ved at etablere de kystnære havmølleprojekter der er ansøgt om.

Grundlæggende er der for lidt viden og erfaring med vindmøller på havet, hvor det har vist sig, at de stadig større vindmøllevinger kun holder en kort årrække (5-6 år), mod den forventede levetid af en havvindmølle på 25 år. Jeg skal ikke i nærværende  redegøre for de nærmere detaljer hvorfor dette er tilfældet, men i stedet henvise til indlægget ” Havmøller forurener habitater, baggrundsrapport ” i oversigten på denne hjemmeside

Overordnet handler det dog om, at man af fysiske årsager ikke kan opskalere dimensionerne fra de mindre vindmøller man har stor erfaring med idag, til de stadig større og større vindmøller der har vist sig et behov for. ( dobbelt så høj vindmølle == dobbelt så tyk vinge  etc.)

Dette sammenholdt med de materialer, bla. epoxy, polyester, zink, bly m.m., der anvendes til konstruktion af havmøller er meget skadelige for ethvert naturligt miljø og det faktum at den placering hvor der er ansøgt om tilladelse til at opstille de kystnære havmøller i forvejen er stærkt miljøbelastet af tidlige tiders miljøbeslutninger.

For Mejlflak havmøllepark gælder derfor, at Mejlflak natura 2000 habitatet, ligesom hele Aarhus Bugt helt tilbage fra 1960 og mange år frem har været forurenet med rester af sprøjtegifte og kvælstof udledning m.m.fra landbruget, at Mejlflak habitatet fortsat forurenes fra skibsfart og forurening fra Aarhus by, således at der allerede inden opstilling af havmøllerne eksisterer en forurening på habitatet.

Ser man på eksisterende havmøllerparker er samtlige 297 vindmøllevinger på Horns Rev 2 projektet nedtaget for renovering efter 6 års drift og senere er det samme sket for Anholt havmøllepark, hvor stort set alle dette projekts 333 vindmøllevinger ligeledes er nedtaget for renovering. Skaderne på nævnte vindmøllevinger har været omfattende og dette sammenholdt med de store udvendige overflader disse mega møller har er der sket og sker fortsat stor tilførsel af forurening til omgivelserne.

Dette har været et kendt problem i vindmøllebranchen i flere år, således at der er igangsat flere projekter på DTU med statsstøtte for at forbedre eller forstærke vindmøllevingerne. Herved sker der formentlig dette, at vingernes holdbarhed forlænges nogle få år, men samtidig nulstilles den driftserfaring man vil opnå med de forbedrede havmøllevinger.

Da ingen beregning eller andre metoder kan erstatte driftserfaring på et teknisk anlæg er der ingen der kan give en troværdig garanti for mængden af forurening omgivelserne omkring havmøller vil modtage over år. Herved kan man heller ikke garantere at Mejlflak natura 2000 habitatet ikke vil tage skade af forurening fra kystnære havmøller, dette sammenholdt med, at man har valgt at placere 10 af 20 havmøller på linje og helt op til kanten på Mejlfalk natura 2000 habitatet.

Således kender man ikke mængden af forurening Mejlflak natura 2000 habitatet kan modtage og stadig bibeholde sin status som habitat, man kender heller ikke mængden der er tilført habitatet i årene frem til nu fra landbrug, skibsfart og byer ud til Aarhus Bugt og man kender heller ikke mængden af forurening der kan komme fra den påtænkte Mejlflak havmøllepark.

Udover ovennævnte er der problemer med trækugle, marsvin og andre arter, såsom den truede fugl Tejst og meget mere.

Endelig er der af samme og andre årsager uforenlige problemer med de andre kendte kystnæreparker in spe, Jammerland Bugt, Omø Syd, Lillebælt Syd, Vesterhav Nord og -Syd.

Jeg skal medgive, at det erfaringsgrundlag hvorpå man traf beslutningen om at indføre ‘Åben dør’ konceptet på i sin tid er ændret væsentligt siden da og jeg kan derfor sagtens forstå de medlemmer af folketinget du skoser begynder at overveje om den beslutning man lavede dengang holder og derfor skal jeg samtidig opfordre dig til at gøre det samme.

 

Med venlig hilsen

Peder Pedersen
Høgevænget 23
Mariendal
8330 Beder

 

Andre nyheder