Åbent brev angående kystnære havmølleparker

Mariendal 23.05.2019

 

Kære Margrete Auken

I et debatindlæg ’Klimaet vigtigere end synet af en solnedgang’ d. 21.05 2019 er du citeret for at der skal sættes fuld skrue på opførelsen af kystnære havmøller.
Set i lyset af de erfaringer vi efterhånden har fået med havvindmøller må det konstateres med uafviselig dokumentation, at du ved at fremme disse i kystnære områder samlet set påfører disse områder endog meget store negative miljøomkostninger.

Du skriver dog videre i samme indlæg, at du gerne vil vurderes på dine evner til at lytte, og om du er i stand til at flytte dig.
Lad os se om ikke nedenstående kan bringe dig på andre tanker, kystnære havmøller er på alle måder en dårlig ide, specielt i et land som Danmark hvor vi har masser af alternative placeringsmuligheder.

Grundlæggende er der for lidt viden og erfaring med vindmøller på havet, hvor det har vist sig, at de stadig større vindmøllevinger kun holder en kort årrække ( 5-6 år ), mod den forventede levetid for en hel havvindmølle på 25 år.
Jeg skal ikke i denne sammenhæng redegøre for de nærmere detaljer hvorfor dette er tilfældet, men i stedet henvise til vedhæftede dokument. [ Forurening2 2018.11.15.pdf ] Overordnet handler det dog om, at man af fysiske årsager ikke problemfrit kan op skalere dimensionerne fra mindre vindmøller man har stor erfaring med i dag med en fast faktor. Herved er større vindmøller fundamentalt anderledes dimensioneret end de mindre havmøller, samtidigt med at overfladearealet på en stor havmølle forholdsmæssigt bliver langt større.

Dette sammenholdt med de materialer, bla. epoxy, polyester, zink, bly m.m., der anvendes til konstruktion af havmøller er meget skadelige for ethvert naturligt miljø og det faktum at den placering hvor der er ansøgt om tilladelse til at opstille de kystnære havmøller i forvejen er stærkt miljøbelastet af tidlige tiders miljøbeslutninger.

For Mejlflak havmøllepark gælder derfor, at Mejlflak natura 2000 habitatet, ligesom hele Aarhus Bugt helt tilbage fra 1960 og mange år frem har været forurenet med rester af sprøjtegifte og kvælstof udledning m.m. fra landbruget, at Mejlflak habitatet i samme tidsrum og fortsat forurenes fra skibsfart og forurening fra Aarhus by, således at der allerede inden opstilling af havmøllerne eksisterer en forurening på habitatet.

Ser man på eksisterende havmøllerparker er samtlige 297 vindmøllevinger på Horns Rev 2 projektet nedtaget for renovering og reparation efter ca. 6 års drift og senere er det samme sket for Anholt havmøllepark, hvor stort set alle dette projekts 333 vindmøllevinger ligeledes er nedtaget for renovering og reparation.
Skaderne på nævnte vindmøllevinger har været omfattende og dette sammenholdt med de store udvendige overflader disse mega møller har er der sket og sker fortsat stor tilførsel af forurening til omgivelserne.

Dette har været et kendt problem i vindmøllebranchen i flere år, således at der er igangsat flere projekter på DTU med statsstøtte for at forbedre eller forstærke vindmøllevingerne.

Herved sker der formentlig dette, at vingernes holdbarhed forlænges nogle få år, men samtidig nulstilles den driftserfaring man vil opnå med de forbedrede havmøllevinger.

Da ingen beregning eller andre metoder kan erstatte driftserfaring på et teknisk anlæg er der ingen der kan give en troværdig garanti for mængden af forurening omgivelserne omkring havmøller vil modtage over år.

Herved kan man heller ikke garantere at Mejlflak natura 2000 habitatet ikke vil tage skade af forurening fra kystnære havmøller, dette sammenholdt med, at man har valgt at placere 10 af 20 havmøller på linje og helt op til kanten på Mejlfalk natura 2000 habitatet.

Således kender man ikke mængden af forurening Mejlflak natura 2000 habitatet kan modtage for at bibeholde sin status som habitat, man kender heller ikke mængden der er tilført habitatet i årene frem til nu fra landbrug, skibsfart og byer ud til Aarhus Bugt og man kender heller ikke mængde og udbredning af forurening der kan komme fra den påtænkte Mejlflak havmøllepark.
Udover ovennævnte er der problemer med trækugle, marsvin og andre arter, såsom den truede fugl Tejst og meget mere.

Endelig er der af samme og andre årsager uforenlige problemer med de andre kendte kystnæreparker in spe, Jammerland Bugt, Omø Syd, Lillebælt Syd, Vesterhav Nord og -Syd.

Jeg skal medgive, at det erfaringsgrundlag hvorpå man traf beslutningen om at indføre ‘Åben dør’ konceptet på i sin tid er ændret væsentligt siden da og jeg kan derfor sagtens forstå at medlemmer af folketinget begynder at overveje om den beslutning man lavede dengang holder.

På trods af at alle møllevinger på Horns Rev 2 havmølleprojektet har været nedtaget for renovering og reparationer efter kun 5 – 6 års drift og tilsvarende og nøjagtigt det samme for Anholt havmøllepark, betragter mange stadig havmøller som forureningsfri.

De skader og negative miljøomkostninger der er omtalt i dette brev ligger frit tilgængelige på mange medier såsom presse og fagtidsskrifter, hvor de er lette at tilgå.
Derfor er det forstemmende, at enkelte folkevalgte parlamentarikere blindt promoverer kystnære havmølleprojekter som en fordel for miljøet, når det modsatte er tilfældet med meget store negative miljøomkostninger.

Med venlig hilsen

Peder Pedersen
Høgevænget 23
Mariendal
8330 Beder

Andre nyheder