2022 Generalforsamling

Dato 30.09.2022

Referat
Generalforsamling i foreningen Bevar de kystnære havmiljøer Sted : Odder Parkhotel , Torvald Køhlsvej 25, 8300 Odder
Dato og tid : 27.09.2022 kl. 15.00

Referant : Peder Pedersen

Følgende medlemmer af foreningen var mødt
Sven Weel Jensen, Gunner Jørgensen, Søren Kvist, Karsten Sattrup, Carsten Juste og Peder Pedersen

1. Mødet blev indledt med valg af dirigent, hvor Peder Pedersen modtog valg
Herefter blev det bekræftet at mødet var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter

2. Formand for foreningen, Sven Weel Jensen, aflagde beretning over foreningens aktiviteter siden sidste generalforsamling,

( dokumentet ” Beretning for foreningens arbejde i 2022” er vedhæftet under dette referatet )

Indholdet blev herefter drøftet blandt de fremmødte medlemmer og vi kunne med stor tilfredshed notere afsnittene om at Mejlflak havvindmølle projektet nu er endelig skrinlagt pga. manglende økonomi.
(Den manglende økonomi i projektet havde vi allerede beregnet tilbage i december md. 2013, jvnf. dokumentet www.BevarMejlflak /download/dokumenter/Mejlflak – økonomi)
Videre blev der udtrykt stor usikkerhed og utilfredshed omkring Energistyrelsens håndtering / styring af de kystnære havmølle projekter generelt og specifikt i Aarhus Bugten.
I forløbet med Mejlflak projektet glimrede Energistyrelsen igen og igen ved mangel på fastsættelse af lovmæssige tidsfrister og ifald disse i enkeltstående tilfælde blev meldt ud manglede der konsekvent opfølgning herpå.
Dette havde som resultat, at de af Energistyrelsen fastsatte tidsfrister stort set aldrig blev overholdt eller i bedste fald blev tidsfristerne forlænget uden der tilsyneladende var lovhjemmel hertil
Denne inkonsekvens fører logisk til at foreningen stadig har sin berettigelse, hvor den næste sag åbenlyst er havvindmøllerne på Tunø Knob
Disse havvindmøller blev opført i 1995 og med en produktionstilladelse på 25 år udløb denne i 2020 – 2021.
Uanset dette udløb udstedte Energistyrelsen uden videre en tilladelse i form af en levetidsforlængelse til produktion fra Thunø Knob havvindmøllerne frem til 2025.
Hvad der herefter skal ske med Thunø havvindmøllerne er pt. ikke afklaret

3. Foreningens revisor fremlagde herefter regnskab for den forløbne periode, hvor der ikke har været megen aktivitet. En enig generalforsamling godkendte herpå regnskabet uden anmærkninger

4. Indkomne forslag / drøftelse af foreningens fortsatte beståen.
Med de usikkerheder, fejl og mangler vi har set fra relevante myndigheder var der umiddelbart fuld tilslutning til at foreningen fortsætter på en form for ”standby”, hvor vores aktiviteter målrettes overvågning og opfølgning på relevante havvindmølleprojekter, herunder specielt Thunø Knob.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Den nye betyrelse blev enstemmigt valgt og sammensat som følger

Sven Weel Jensen, formand
Gunner Jørgensen, næstformand
Karsten sattrup, kasserer
Søren Quist, bestyrelsesmedlem
Peder Pedersen, bestyrelsmedlem
Christian Bonde, 1. suppleant
Carsten Juste, 2. suppleant

6. Valg af revisor og revisor suppleant
Alex Rasmussen blev enstemmigt valgt som revisor, ingen revisor suppleant valgt

7. Fastsættelse af kontingent
Pga. af den forventede nedsatte aktivitet i den kommende periode og den kassebeholdning foreningen har på nuværende, blev det besluttet at kontingentet for det næste år sættes til kr. 0,00

8. Der var ingen indlæg under punktet eventuelt

Aarhus d. 29.09.2022

Peder Pedersen

Beretning fra formanden for foreningen Bevar de Kystnære Havmiljøer, www.bevarmejlflak.dk

Beretning for foreningens arbejde i 2022
Hermed afgives beretning for året 2022, som er foreningens 9. år.
Foreningen blev stiftet den 7. oktober 2013, efter i nogle år at have eksisteret som en uformel sammenslutning af interesserede.
Foreningens formål er iht. vedtægterne:
”… at bidrage til bevarelse af de kystnære havmiljøer i Danmark herunder specielt friholde Århusbugten for vindmøller.
Foreningens formål søges bl.a. opnået via afholdelse af møder, via informationsvirksomhed og via nedsættelse af arbejdsgrupper. Foreningen er partipolitisk neutral.”
2021/22 blev således året, hvor et væsentligt element i foreningens formål blev opfyldt, nemlig at forhindre opførelsen af en havvindmøllepark i Aarhusbugten syd for Mejlflak.
Den 28. november 2021 modtog jeg informationen om, at European Energy den 26. november 2021 endeligt opgav at opføre vindmølleparken – angiveligt fordi der ikke kunne skaffes møller, som var økonomisk rentable under de begrænsninger, Energistyrelsen havde udstukket for parken.
Det var en festdag, og vi kunne med glæde informere foreningens medlemmer om, at vores forehavende var lykkedes efter 12 års arbejde.
Den 13. marts 2022 inviterede vi foreningens medlemmer til en sammenkomst på Saksild Strand Badehotel for at fejre det succesfulde resultat af de mange års arbejde. Jeg takkede ved den lejlighed de ildsjæle, som havde lagt arbejde og sjæl i kampen for vores projekt. Endnu engang tak til dem. Jeg tænker her på de tidligere formænd Ole Brehm Jensen og Ole Ørnstrand, som begge desværre ikke er blandt os længere, samt Karl-Heinz Osbahr. Også en tak til jer i initiativgruppen, som utrætteligt har bakket op. En særlig tak til Peder Pedersen for det store arbejde, han har ydet med at fremskaffe den seriøse og gennemarbejdede dokumentation, somhele vejen igennem har været og stadig er basis for vores argumentation i forholdet til de omliggende kommuner og ikke mindst Energistyrelsen.
I perioden herefter har der ikke været væsentlig aktivitet i foreningen. Jeg har løbende holdt kontakt med Energistyrelsen for at trykteste, om der skulle være en ”musehulsklausul” i European Energys opgivelse af projektet. Men jeg er gennem løbende aktindsigtsbegæringer blevet bekræftet i, at Mejlflakprojektet er dødt. Og hvis nogen ønsker at genoplive tanken om vindmøller i Aarhusbugten, er det et helt nyt projekt med al den indsigelsesret, de omliggende kommuner har i henhold til VE-loven.
Der er dog stadig et udestående i Aarhusbugten, nemlig parken på Tunø Knob. Denne park havde oprindeligt udløbsdato i 2020, men iht. oplysninger fra Energistyrelsen er den foreløbig forlænget til 2025 uden en endelig fastsat udløbsdato. Hvad der skal ske med parken på sigt, kan man ikke oplyse. Der er pt. ingen planer for parken. Det foranlediger mig til at stille spørgsmålet: Har foreningen en opgave i at holde snor i Tunø Knob parken? Og har vi kræfterne og engagementet til det? Jeg har på fornemmelsen, at det vil være meget op ad bakke at kæmpe mod en eventuel udskiftning af de eksisterende møller på Tunø Knob.
Jeg kan konstatere, at foreningen i dag har 16 individuelle betalende medlemmer plus Odderkystens Fællesudvalg som kollektivt medlem på vegne af udvalgets medlemsforeninger. Og vi er kun 6 deltagere til denne generalforsamling.
Det bringer så spørgsmålet op om foreningens fremtid.
Skal foreningen fortsætte, eller skal vi nedlægge den. Jeg ved det ikke. Vi skal drøfte dette spørgsmål under punkt 4 på dagsordenen.
Hermed overgives beretningen til forsamlingens debat. Tak for ordet.

På foreningens vegne

Sven Weel Jensen Formand
27. september 2022

Andre nyheder